Gestió comptable

Posem a la seva disposició les eines necessàries per al correcte desenvolupament de la gestió comptable de la seva empresa, tant si és una persona física o jurídica. Podrà disposar en tot moment d’informes de gestió oficials o normalitzats que li facilitaran la presa de decisions.

El departament comptable realitza les següents gestions:

 • Revisió i processament de la comptabilitat.
 • Suport a la modernització de la gestió interna.
 • Aplicació de recursos informàtics.
 • Elaboració de balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria, Estats de flux de tresoreria i estat de canvis en el Patrimoni Net.
 • Posada al dia de la comptabilitat.
 • Actualització de balanços.
 • Obertura i tancament dels exercicis comptables.
 • Anàlisi d’amortitzacions i provisions.
 • Informes econòmics.
 • Confecció de llibres comptables.
 • Legalització llibres oficials.
 • Legalització i dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil.

Sol·licitar informació