Gestió mercantil

Som especialistes en l’àmbit mercantil. Dediquem una àrea completa a la creació d’empreses i el seu assessorament integral.

Principals serveis que oferim en l’àrea mercantil:

 • Estudi i constitució de societats mercantils, anònimes, limitades, civils, etc.
 • Modificacions d’estatuts: trasllat del domicili social, modificacions en els òrgans socials, creació de l’objecte social, ampliacions de capital, etc.
 • Fusions i Dissolucions de societats mercantils.
 • Legalització de Llibres de comptabilitat ( Diaris, balanços i registres )
 • Dipòsit de Comptes Anuals, Memòria i informe de gestió.
 • Seguiment de la caducitat dels càrrecs i preparació de nomenaments (administradors, apoderats, membres del consell d’administració)
 • Confecció de les actes Ordinàries de totes les juntes que s’hagin de fer o se celebrin durant l’exercici social, per la òrgans que representin la societat.
 • Informar els representants de l’Empresa dels drets i obligacions en els que puguin estar immersos, segons la legalitat vigent.
 • Elaborar l’ordre del dia de la Junta General Ordinària anual d’accionistes, així com redactar les actes corresponents a la mateixa.
 • Confeccionar la memòria i l’informe de gestió i Comptes anuals que per imperatiu legal l’ Empresa està obligada a realitzar en cada exercici social.
 • Aconsellar a la societat i elaborar els documents necessaris respecte de qualsevol modificació legal que sorgeixi en el transcurs de la vida de la mateixa.

Sol·licitar informació